Her türlü atık ve/veya artığın geri dönüşüm prosesi hakkında profesyonel danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, teknoloji alt yapısının belirlenerek; kurulması, işletmeye alınması işleridir. Gerekli tüm yasal izin ve lisanslar tarafımızdan alınmaktadır.

TEHLİKELİ VE TEHLİKESİZ ATIK GERİ KAZANIM LİSANSI

Tehlikeli ve Tehlikesiz Atık Geri Kazanım, Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesislerini kurmak ve işletmek isteyen gerçek veya tüzel kişiler, yönetmelikte istenen kriterler doğrultusunda tesislerini kurmak için ve ürün standardı, ürünlerinin satışa uygunluğu ayrıca piyasadaki denetimi ile ilgili lisans almakla zorundadır. Söz konusu lisansların Bakanlık ve İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüklerinden temini, firmamızın yetkisindedir.
Çevre Lisans Başvurusu için adımlar ve gerekli belgeler Çevre izin ve çevre lisans belgesi adı altında yapılacak başvurularda birinci adım lisans konusu ile ilgili Özel Belgenin temini olmalıdır. (örneğin; Geri Kazanım için acil durum/müdahale planı, il müdürlüğü uygunluk yazısı, sanayi sicil belgesi) İkinci adımda ise Ortak Belgeler ve lisans konusu ile ilgili özel belge/belgeler beraberinde Geçici Faaliyet Belgesi başvurudur. Üçüncü ve son adımda ise lisans sürecini tamamlamak üzere Başvuru kapsamınıza uygun bilgi ve belgelerin (örneğin; Geri Kazanım için teknik uygunluk raporu, fizibilite raporu…) teslimidir.

TIBBİ ATIK STRALİZASYON LİSANSI


Sağlık kuruluşlarından kaynaklanan tıbbi atıkların üretildikleri yerlerde ayrı toplanması, geçici depolanması, taşınması ve bertaraf edilmesi ile ilgili esasları yeniden düzenleyen Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 22.07.2005 tarihli ve 25883 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Bu meyanda tıbbi atıkların bertaraf edilmesi ile ilgili esas ve kriterler yeniden belirlenmiş, aynı zamanda bu atıkların alternatif bertaraf teknolojileri konusunda düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre tıbbi atıklar yakılarak veya düzenli depolanarak bertaraf edilebilmekte veya sterilize edilerek zararsız hale getirilmektedir. Tıbbi atıkların yakılarak veya düzenli depolanarak bertaraf edilmesinde ise Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nde belirtilen esaslara uyulması, ayrıca kurulacak bertaraf tesisleri için Bakanlığımızdan ön lisans/lisans alınması gerekmektedir.
Tıbbi atıkların yakılarak bertarafında yaşanan zorluklar ve düzenli depolamanın yasaklanması nedeniyle özellikle gelişmiş ülkelerde çözüm arayışlarına gidilerek alternatif bertaraf teknolojileri geliştirilmiş ve bu şekilde çevreye duyarlı teknolojiler ile daha ekonomik ve güvenli bir tıbbi atık bertaraf modeli uygulanmaya başlanmıştır. Diğer bertaraf yöntemlerine göre kullanımda kolaylık, daha düşük yatırım ve işletme maliyeti, etkinlik, güvenlik ve çevreye duyarlılık gibi avantajları bulunan bu teknolojilerin Ülkemizde de kullanılabilmesi için Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nde gerekli düzenlemeler yapılaraktıbbi atıkların sterilizasyon yoluyla zararsız hale getirilmesi ve işleme tabi tutulan bu atıkların evsel atık düzenli depolama sahalarında depolanarak bertarafının önü açılmıştır.

ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN GERİ KAZANIM LİSANSI


Hurda (ömrünü tamamlamış araçlar) araçların ekonomiye tekrar kazandırılması için Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 30/12/2009 tarihinde Ömrünü Tamamlamış Araçların (ÖTA) Kontrolü Yönetmeliği çıkartılmış ardından 06/07/2011 tarihinde Ömrünü Tamamlamış Araçların Depolaması, Arındırılması, Sökümü ve İşlenmesine İlişkin Teknik Usuller Tebliği çıkarılmıştır. Bu kapsamda hurda araçların geri kazanım tesisini kurmak isteyen girişimciler öncelikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen Ömrünü Tamamlamış Araç (ÖTA) Geri Kazanım Lisansı almak zorundadır. Ömrünü tamamlamış araçların lisansı için geçici depolama sahaların da kurulması gerekmektedir.

ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİKLERİN GERİ KAZANIMI


Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin ekonomiye geri kazandırılması ve çevre kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkartılan yönetmelikle araçların eski lastikleri büyük önem kazanmıştır. Yönetmeliğe göre lastikler için geçici depolama sahası izni İl Çevre Müdürlüklerinden, ömrünü tamamlamış lastiklerin geri kazanım Tesisi için Çevre İzin ve Lisansı Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmaktadır. Her türlü çevre izin ve Lisansların alınması aşaması danışmanlık firmamızın yetkisindedir.
Bu lastikler çeşitli şekilde değerlendirilmektedir. Bunlar kısaca:
1)Doğrudan Değerlendirme:
 • Lastiklerin hiçbir işleme tabi tutulmadan oldukları gibi inşaatlarda, oyun parklarında, iskelelerde kullanılmasıdır.
 • Atık lastikler taşınma maliyetleri hariç bedava olduğu için ekonomiktir.
  2)Malzeme Olarak Değerlendirme:
  Bu yöntemde lastiği oluşturan kauçuk, çelik ve lifler ayrıştırılır ve hepsi malzeme olarak ayrı ayrı yeniden kullanılır.
  a) Yeniden Kaplama
  b) Kauçuğu Granül Haline Getirme
  3)Termik Değerlendirme:
  Kauçuğun kaliteli bir kömüre eşdeğer enerji değeri vardır. Bu yüzden yakıt olarak da kullanılmaktadır. Avrupa, ABD, Japonya ve Türkiye’deki çimento fabrikalarında yakıt olarak kullanıldığı bilinmektedir
  4)Ham maddesel Değerlendirme:
  Çeşitli yöntemler ile ayrıştırılan lastiklerden belirli oranlarda yağ, karbon siyahı ve hurda tel elde edilir. Elde edilen yağ, Enerji ve kimya sektöründe, karbon siyahı kauçuk fabrikalarında ve çelik ise dökümhaneler de ham madde olarak üretimde kullanılabilmektedir.

  ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN GERİ KAZANIM LİSANSI


  Elektrikli ve elektronik eşyaların üretiminden nihai bertarafına kadar çevre ve insan sağlığının korunması amacıyla elektrikli ve elektronik eşyalarda bazı zararlı maddelerin kullanımının sınırlandırılması, bu sınırlandırmalardan muaf tutulacak uygulamaların belirlenmesi, elektrikli ve elektronik eşyaların ithalatının kontrol altına alınması, elektrikli ve elektronik atıkların oluşumunun ve bertaraf edilecek atık miktarının azaltılması için yeniden kullanım, geri dönüşüm, geri kazanım yöntem ve hedeflerine ilişkin hukuki ve teknik esasları düzenlemektir. Atık elektrikli ve elektronik eşyaların geri kazanım lisansı temini için uzman mühendislerimizle hizmet vermekteyiz.

  AMBALAJ ATIKLARI TOPLAMA- AYIRMA LİSANSI


  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından daha önceki yönetmelik revize edilerek son haliyle 24.08.2011 tarih ve 28035 sayılı Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği çıkarılmış olup amacı; Çevresel açıdan belirli ölçütlere, temel şart ve özelliklere sahip ambalajların üretimini, ambalaj atıklarının oluşumunun önlenmesi, önlenemeyen ambalaj atıklarının tekrar kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanım yolu ile bertaraf edilecek miktarının azaltılmasını, ambalaj atıklarının çevreye zarar verecek şekilde doğrudan ve dolaylı olarak alıcı ortama verilmesinin önlenmesini sağlamaktır. Geri kazanım uygulamalarının yürütüldüğü ilçelerdeki ev veya iş yerlerin de ambalaj atıklarının çöpten ayrı olarak biriktirilip, ilgili belediyenin belirlemiş olduğu toplama sistemine verilmesi gerekmektedir. Biriktirilen ambalaj atıkları, sadece ambalaj atıklarının toplanmasında kullanılan ambalaj atığı toplama araçları ile düzenli olarak toplanmakta ve ayırma tesislerine ulaştırılmaktadır. Her malzemenin sevk edileceği geri dönüşüm tesisi farklı olduğundan ayırma tesislerine ihtiyaç duyulmaktadır.
  Ayırma tesislerine karışık olarak getirilen ambalaj atığı; kağıt, cam, metal, plastik ve kompozit olmak üzere 5 temel gruba ayrılır. 5 temel grup içindeki ambalaj atıkları da alt gruplara ayrılmalıdır. Örneğin ayırma tesisine getirilen karışık ambalaj atığı içindeki plastik ambalaj atıkları, 5 farklı malzeme türüne (PET, PE, PP, PS, PVC) ayrılarak, geri dönüşüm sanayine sevk edilmektedir. Çünkü her malzeme alt grubunun geri dönüşüm tekniği farklılık göstermektedir. Bu yönetmelikte belirtilen Ambalaj Atıkları Toplama Ayırma Lisans Belgesi (TAT Belgesi) ve Ambalaj Atıkları Toplama Ayırma Geri Dönüşüm Tesislerinin Lisans Belgesi, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri tarafından verilmekte olup lisans belgesinin temin süreci firmamızın yetkisindedir.